جمهوری آفریقای مرکزی آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Sango خانواده زبانی

Sango: Ubangi


برنامه‌ها به زبان ... Sango


خبر خوش
 58 دقیقه
کلام زندگی 1
 39 دقیقه
کلام زندگی 2
 36 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing