ஆப்பிரிக்கா கினி பிஸாவ்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Balanta மொழி பிரிவு

Balanta: Quentohe
Balanta: Naga
Balanta: Mane


நிரல்களில் உள்ள Balanta


Becoming a Friend of God
 40 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project