ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Santali மொழி பிரிவு

Santali: Nepal
Santali (Bangladesh)


நிரல்களில் உள்ள Santali


நற்செய்தி
 45 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 49 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 48 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 58 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project