ආසියාව චීනය Hlai
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Li: Hainan Changjiang Baopingතුළ වැඩසටහන්


Becoming a Friend of God
 49 විනාඩි