Africa Nigeria
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Yoruba Language Group

Yoruba: Igbomina
Yoruba: Abunu
Yoruba: Yagba
Yoruba: Ekiti
Iyara: Ijumu
Yoruba: Aworo


Programs in Yoruba


Good News
 41 min
Words of Life 1
 52 min
Words of Life 2
 39 min
Awọn ipin ti Ihinrere Lukes
 31 min