Farefare غنا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Farefare: Talni


خبر خوش
 47 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 28 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 32 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 31 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 33 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 31 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 28 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 32 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 31 دقیقه