آفریقا بوکینا فاسو
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Samo, Southern


LLL 1 شروع با خدا
 31 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 41 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 24 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 22 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 22 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 28 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 25 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 36 دقیقه
مسیح زنده
 127 دقیقه