آسیا نپال
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان نپالی (چند گویشی) خانواده زبانی

Nepali: Darjeeling
Nepali: Kathmandu
Nepali: Pokhara
Nepali: Achhami
Nepali: Baitadi
Nepali: Bajhangi
Nepali: Bhutan
Nepali: Kalikot
Nepali: Bajurali
Nepali: Darchulee


برنامه‌ها به زبان ... زبان نپالی (چند گویشی)


Asal Khabar Shrabya Drishya
 62 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 31 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا for Children^
 31 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 30 دقیقه
LLL 3 پیروزی از طریق خدا
 33 دقیقه
LLL 4 بندگان خدا
 35 دقیقه
LLL 5 در محاکمه برای خدا
 37 دقیقه
LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 34 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 35 دقیقه
LLL 8 اعمال روح القدس
 37 دقیقه
کلام زندگی 2
 53 دقیقه
کلام زندگی 2 w/ some NEPALI songs
 50 دقیقه
آواز‌ها
 49 دقیقه
شهادت نامه
 40 دقیقه
Malai Timro Banau
 39 دقیقه
Pheri Aune Ashama
 48 دقیقه
Promises of God
 186 دقیقه
Uhako Mahima
 43 دقیقه
Uhan Ko Karar
 46 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
Cosmic Creations
Cosmic Creations