အာရှတိုက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Balti


သတင်းကောင်း 1-22 & Life of Christ
 22 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 29 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 34 မိနစ်
Genesis
 235 မိနစ်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်
 193 မိနစ်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်
 195 မိနစ်
တမန်တော်ဝတ္ထု
 192 မိနစ်
ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ
 18 မိနစ်