ආසියාව ඉන්දියාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Mundariභාෂා කණ්ඩායම

Bhumij
Bangla: Kera
Mundari: Bangladesh


Mundariතුළ වැඩසටහන්


ජීවිතයේ වචන
 55 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing