Châu Á Ấn Độ
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Mundari nhóm ngôn ngữ

Bhumij
Bangla: Kera
Mundari: Bangladesh


Chương trinh bằng Mundari


Lời sự sống
 55 phút
 Các nguồn khác:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing