සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Ngajuභාෂා කණ්ඩායම

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Ngajuතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය (Kabar Bahalap)
කාල සීමාව
 42 විනාඩි
LLL 1 දෙවියන්ගෙන් ආරම්භය ()
කාල සීමාව
 45 විනාඩි
LLL 2 දෙවියන්ගේ බලවත් මිනිසුන් ()
කාල සීමාව
 62 විනාඩි
LLL 4 දෙවියන්ගේ සේවකයන් ()
කාල සීමාව
 49 විනාඩි
LLL 5 දෙවියන් සඳහා නඩු විභාගයේදී ()
කාල සීමාව
 49 විනාඩි
LLL 6 ජේසුස් - ගුරුවරයා සහ සුව කරන්නා ()
කාල සීමාව
 49 විනාඩි
LLL 7 ජේසුස් - ස්වාමියා සහ ගැලවුම්කරුවා ()
කාල සීමාව
 49 විනාඩි
ජීවිතයේ වචන ()
කාල සීමාව
 54 විනාඩි
 වෙනත් සම්පත්:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online