ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Ngaju மொழி பிரிவு

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


நிரல்களில் உள்ள Ngaju


நற்செய்தி (Kabar Bahalap)
கால அளவு
 42 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம் ()
கால அளவு
 45 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள் ()
கால அளவு
 62 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள் ()
கால அளவு
 49 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக ()
கால அளவு
 49 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர் ()
கால அளவு
 49 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர் ()
கால அளவு
 49 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் ()
கால அளவு
 54 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online