హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Ngaju భాషా సమూహం

Ngaja
Katingan-Hilir
Linoh
M'mugut
Tengon
Kapuas
Tengon: Eko'ehh
Ruku
Katingan: Tengah


Ngaju లో ప్రోగ్రామ్‌లు


శుభవార్త (Kabar Bahalap)
వ్యవధి
 42 నిముషములు
LLL 1 దేవునితో ప్రారంభం ()
వ్యవధి
 45 నిముషములు
LLL 2 మైటీ మెన్ ఆఫ్ గాడ్ ()
వ్యవధి
 62 నిముషములు
LLL 4 దేవుని సేవకులు ()
వ్యవధి
 49 నిముషములు
LLL 5 దేవుని కోసం శ్రమ ()
వ్యవధి
 49 నిముషములు
LLL 6 యేసు - బోధకుడు మరియు స్వస్థ పరిచేవాడు ()
వ్యవధి
 49 నిముషములు
LLL 7 యేసు - ప్రభువు & రక్షకుడు ()
వ్యవధి
 49 నిముషములు
లైఫ్ వర్డ్స్ ()
వ్యవధి
 54 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Toko Media Online
Toko Media Online