ஆப்பிரிக்கா சவுத் சூடான்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

நிரல்களில் உள்ள Anuak


நற்செய்தி^
 47 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 1
 43 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 26 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 3
 28 நிமிடம்
Becoming a Friend of God
 26 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project