ஆப்பிரிக்கா டெமோக்ரடிக் ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Mundu மொழி பிரிவு

Mundu: Congo
Dulumi


நிரல்களில் உள்ள Mundu


நற்செய்தி^
 40 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் 2
 27 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing