ഹലോ! സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കേൾക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ്.

ഒരു പ്രദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ആഫ്രിക്ക
അമേരിക്കകൾ
ഏഷ്യ
യൂറോപ്പ്
ഓഷ്യാനിയ