హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోండి

ఆఫ్రికా
అమెరికాలు
ఆసియా
యూరోప్
ఓషియానియా