Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Yesterday, Today, and Forever (երեկ, այսօր եւ հավիտյան) in Armenian: Syria

3gp
Phone
7.2 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
91.9 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Դուք Ունեք անհանգստություններից? (Do You Have Worries? Music from: Cory Gray "String Jam")
Դուք Ունեք անհանգստություններից? (Do You Have Worries? Music from: Cory Gray "String Jam")
1 MB
 4′ 26″
Բարաբբան (Barabbas, Music from: Yanni "Prelude Nostalgia")
Բարաբբան (Barabbas, Music from: Yanni "Prelude Nostalgia")
1.7 MB
 6′ 49″
Պատրաստվում եք երկնքում? (Are You Going to Heaven? ▪ Music: Ducktails-01-Live at Festival of Endless Gratitude ▪ 1 John 3:24b and John 6:37b)
Պատրաստվում եք երկնքում? (Are You Going to Heaven? ▪ Music: Ducktails-01-Live at Festival of Endless Gratitude ▪ 1 John 3:24b and John 6:37b)
1.3 MB
 5′ 10″
Հավատացեք, որ Տիրոջ եւ փրկվել (Believe on the Lord and Be Saved ▪ Music by Podington Bear: "By Grace")
Հավատացեք, որ Տիրոջ եւ փրկվել (Believe on the Lord and Be Saved ▪ Music by Podington Bear: "By Grace")
1.1 MB
 4′ 22″
Փորձը Հավատի (Experience of Faith, Music by Podington Bear: "How Far Is ▪ Far," and music by audionautix.com)
Փորձը Հավատի (Experience of Faith, Music by Podington Bear: "How Far Is ▪ Far," and music by audionautix.com)
2.8 MB
 11′ 32″
բարի հովիւը (The Good Shepherd, includes "Lernapar" by Ara Gevorgyan)
բարի հովիւը (The Good Shepherd, includes "Lernapar" by Ara Gevorgyan)
1.4 MB
 5′ 18″
Նոր ծնունդ (The New Birth, with Andrei Lucaci-Armenian melody)
Նոր ծնունդ (The New Birth, with Andrei Lucaci-Armenian melody)
1.3 MB
 5′ 9″
Հարսանյաց ժամը ցանա (Wedding at Cana, includes Gregory Ayriyan Armenian Wedding ▪ and Adam Selzer, "Whistle and Action"; and music by ▪ Scott Buckley, "White Dawn" www.scottbuckley.com.au)
Հարսանյաց ժամը ցանա (Wedding at Cana, includes Gregory Ayriyan Armenian Wedding ▪ and Adam Selzer, "Whistle and Action"; and music by ▪ Scott Buckley, "White Dawn" www.scottbuckley.com.au)
1.6 MB
 6′ 26″
Ինչպես կարող է Աստված ներել մեղքը? (Can God Forgive Sin?)
Ինչպես կարող է Աստված ներել մեղքը? (Can God Forgive Sin?)
1.8 MB
 7′ 4″
Անզուգական Քրիստոսը (The Incomparable Christ)
Անզուգական Քրիստոսը (The Incomparable Christ)
985 kB
 3′ 50″