Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 2 in Roglai, Southern

Phone
4.5 MB
3GP
Computer
61.7 MB
MP4
Audio Only
(MP3).zip


Select each track that you would like to download. The files will be copied to your device so that you can listen to them using your music player.

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ (Introduction)

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ (Introduction)

 00:56
216 kB
Rùp 1: Dua adơi sơai (Picture 1. The Two Brothers)

Rùp 1: Dua adơi sơai (Picture 1. The Two Brothers)

 01:29
370 kB
Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 2. Jacob's Dream)

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 2. Jacob's Dream)

 01:04
287 kB
Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban (Picture 3. Jacob and Laban)

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban (Picture 3. Jacob and Laban)

 01:26
360 kB
Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 4. Jacob Meets God)

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 4. Jacob Meets God)

 01:56
462 kB
Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 5. Joseph's Dream)

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 5. Joseph's Dream)

 01:24
368 kB
Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi (Picture 6. Joseph is Sold)

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi (Picture 6. Joseph is Sold)

 01:38
395 kB
Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc (Picture 7. Joseph and the Wicked Woman)

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc (Picture 7. Joseph and the Wicked Woman)

 01:03
275 kB
Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam (Picture 8. Joseph in Prison)

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam (Picture 8. Joseph in Prison)

 01:55
471 kB
Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ (Picture 9. The King's Dream)

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ (Picture 9. The King's Dream)

 01:25
381 kB
Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ (Picture 10. Joseph Rules in Egypt)

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ (Picture 10. Joseph Rules in Egypt)

 01:26
365 kB
Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi (Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers)

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi (Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers)

 01:24
365 kB
Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ (Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt)

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ (Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt)

 02:54
643 kB
Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se (Picture 13. Baby Moses)

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se (Picture 13. Baby Moses)

 01:10
308 kB
Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi (Picture 14. Moses and the Burning Bush)

Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi (Picture 14. Moses and the Burning Bush)

 00:58
267 kB
Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao (Picture 15. Moses Returns to the King)

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao (Picture 15. Moses Returns to the King)

 01:41
398 kB
Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai (Picture 16. The Sacrificed Lamb)

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai (Picture 16. The Sacrificed Lamb)

 01:05
283 kB
Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq (Picture 17. Through the Sea)

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq (Picture 17. Through the Sea)

 01:24
384 kB
Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah (Picture 18. Food and Water in the Desert)

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah (Picture 18. Food and Water in the Desert)

 00:56
273 kB
Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. Moses on the Mountain of God)

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. Moses on the Mountain of God)

 01:07
301 kB
Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale (Picture 20. The Snake on the Pole)

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale (Picture 20. The Snake on the Pole)

 01:23
353 kB
Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla (Picture 21. Jesus Feeds the People)

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla (Picture 21. Jesus Feeds the People)

 01:16
319 kB
Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se (Picture 22. Jesus Speaks with Moses)

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se (Picture 22. Jesus Speaks with Moses)

 01:03
293 kB
Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi (Picture 23. Jesus Died for Us)

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi (Picture 23. Jesus Died for Us)

 02:02
469 kB
Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq (Picture 24. Jesus in Heaven)

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq (Picture 24. Jesus in Heaven)

 01:39
405 kB