Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 2 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.5 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
61.3 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ (Introduction)

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ (Introduction)

215 kB
 56″
Rùp 1: Dua adơi sơai (Picture 1. The Two Brothers)

Rùp 1: Dua adơi sơai (Picture 1. The Two Brothers)

369 kB
 1′ 29″
Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 2. Jacob's Dream)

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 2. Jacob's Dream)

287 kB
 1′ 4″
Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban (Picture 3. Jacob and Laban)

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban (Picture 3. Jacob and Laban)

358 kB
 1′ 26″
Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 4. Jacob Meets God)

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 4. Jacob Meets God)

462 kB
 1′ 56″
Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 5. Joseph's Dream)

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp (Picture 5. Joseph's Dream)

367 kB
 1′ 24″
Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi (Picture 6. Joseph is Sold)

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi (Picture 6. Joseph is Sold)

396 kB
 1′ 38″
Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc (Picture 7. Joseph and the Wicked Woman)

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc (Picture 7. Joseph and the Wicked Woman)

275 kB
 1′ 3″
Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam (Picture 8. Joseph in Prison)

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam (Picture 8. Joseph in Prison)

471 kB
 1′ 55″
Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ (Picture 9. The King's Dream)

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ (Picture 9. The King's Dream)

380 kB
 1′ 25″
Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ (Picture 10. Joseph Rules in Egypt)

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ (Picture 10. Joseph Rules in Egypt)

364 kB
 1′ 26″
Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi (Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers)

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi (Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers)

366 kB
 1′ 24″
Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ (Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt)

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ (Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt)

644 kB
 2′ 54″
Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se (Picture 13. Baby Moses)

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se (Picture 13. Baby Moses)

308 kB
 1′ 10″
Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi (Picture 14. Moses and the Burning Bush)

Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi (Picture 14. Moses and the Burning Bush)

266 kB
 58″
Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao (Picture 15. Moses Returns to the King)

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao (Picture 15. Moses Returns to the King)

398 kB
 1′ 41″
Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai (Picture 16. The Sacrificed Lamb)

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai (Picture 16. The Sacrificed Lamb)

283 kB
 1′ 5″
Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq (Picture 17. Through the Sea)

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq (Picture 17. Through the Sea)

384 kB
 1′ 24″
Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah (Picture 18. Food and Water in the Desert)

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah (Picture 18. Food and Water in the Desert)

273 kB
 56″
Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. Moses on the Mountain of God)

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. Moses on the Mountain of God)

302 kB
 1′ 7″
Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale (Picture 20. The Snake on the Pole)

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale (Picture 20. The Snake on the Pole)

351 kB
 1′ 23″
Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla (Picture 21. Jesus Feeds the People)

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla (Picture 21. Jesus Feeds the People)

321 kB
 1′ 16″
Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se (Picture 22. Jesus Speaks with Moses)

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se (Picture 22. Jesus Speaks with Moses)

294 kB
 1′ 3″
Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi (Picture 23. Jesus Died for Us)

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi (Picture 23. Jesus Died for Us)

470 kB
 2′ 2″
Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq (Picture 24. Jesus in Heaven)

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq (Picture 24. Jesus in Heaven)

407 kB
 1′ 39″