Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 5 in Roglai, Southern

Phone
4.6 MB
3GP
Computer
64.2 MB
Slideshow Video
Audio Only
(MP3).zip


Dơgrữq kaya loc mưng Yàc (Introduction)

Dơgrữq kaya loc mưng Yàc (Introduction)

169 kB
 36″
Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)

Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)

349 kB
 1′ 21″
Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc (Picture 2. Naaman in the River)

Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc (Picture 2. Naaman in the River)

314 kB
 1′ 11″
Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq (Picture 3. Elisha and the Army of God)

Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq (Picture 3. Elisha and the Army of God)

366 kB
 1′ 23″
Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp (Picture 4. Elisha and the Blind Army)

Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp (Picture 4. Elisha and the Blind Army)

397 kB
 1′ 37″
Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri (Picture 5. The Siege of Samaria)

Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri (Picture 5. The Siege of Samaria)

341 kB
 1′ 20″
Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung (Picture 6 (Picture 7=missing))

Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung (Picture 6 (Picture 7=missing))

465 kB
 1′ 49″
Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Jonah flees from God)

Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Jonah flees from God)

282 kB
 1′ 3″
Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc (Picture 8. Jonah and the Great Fish)

Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc (Picture 8. Jonah and the Great Fish)

309 kB
 1′ 11″
Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve (Picture 9. Jonah at Nineveh)

Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve (Picture 9. Jonah at Nineveh)

419 kB
 1′ 40″
Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te (Picture 10. Esther and the King)

Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te (Picture 10. Esther and the King)

295 kB
 1′ 5″
Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)

Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)

426 kB
 1′ 46″
Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ (Picture 12. Esther's Feast)

Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ (Picture 12. Esther's Feast)

484 kB
 2′ 0″
Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu (Picture 13. Daniel and His Friends)

Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu (Picture 13. Daniel and His Friends)

347 kB
 1′ 20″
Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)

Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)

377 kB
 1′ 31″
Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 15. The Image of Gold)

Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 15. The Image of Gold)

310 kB
 1′ 11″
Rùp 16: Dròc apôi (Picture 16. The Furnace of Fire)

Rùp 16: Dròc apôi (Picture 16. The Furnace of Fire)

384 kB
 1′ 24″
Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 17. Daniel Prays to God)

Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 17. Daniel Prays to God)

332 kB
 1′ 17″
Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)

Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)

433 kB
 1′ 41″
Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)

Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)

339 kB
 1′ 22″
Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong song kađòc jơlỡq tayah (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)

Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong song kađòc jơlỡq tayah (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)

361 kB
 1′ 19″
Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi (Picture 21. Building the Walls)

Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi (Picture 21. Building the Walls)

352 kB
 1′ 20″
Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va (Picture 22. Ezra Reads the Law)

Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va (Picture 22. Ezra Reads the Law)

368 kB
 1′ 23″
Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl (Picture 23. Jesus on the Cross)

Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl (Picture 23. Jesus on the Cross)

418 kB
 1′ 47″
Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)

Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)

458 kB
 1′ 57″