Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 5 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.6 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
63.5 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Dơgrữq kaya loc mưng Yàc (Introduction)
Dơgrữq kaya loc mưng Yàc (Introduction)
169 kB
 36″
Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)
Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)
351 kB
 1′ 21″
Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc (Picture 2. Naaman in the River)
Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc (Picture 2. Naaman in the River)
315 kB
 1′ 11″
Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq (Picture 3. Elisha and the Army of God)
Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq (Picture 3. Elisha and the Army of God)
366 kB
 1′ 23″
Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp (Picture 4. Elisha and the Blind Army)
Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp (Picture 4. Elisha and the Blind Army)
397 kB
 1′ 37″
Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri (Picture 5. The Siege of Samaria)
Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri (Picture 5. The Siege of Samaria)
342 kB
 1′ 20″
Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung (Picture 6 (Picture 7=missing))
Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung (Picture 6 (Picture 7=missing))
465 kB
 1′ 50″
Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Jonah flees from God)
Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Jonah flees from God)
282 kB
 1′ 4″
Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc (Picture 8. Jonah and the Great Fish)
Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc (Picture 8. Jonah and the Great Fish)
311 kB
 1′ 12″
Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve (Picture 9. Jonah at Nineveh)
Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve (Picture 9. Jonah at Nineveh)
420 kB
 1′ 40″
Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te (Picture 10. Esther and the King)
Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te (Picture 10. Esther and the King)
296 kB
 1′ 6″
Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)
Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)
428 kB
 1′ 47″
Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ (Picture 12. Esther's Feast)
Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ (Picture 12. Esther's Feast)
485 kB
 2′ 1″
Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu (Picture 13. Daniel and His Friends)
Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu (Picture 13. Daniel and His Friends)
348 kB
 1′ 21″
Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)
Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)
378 kB
 1′ 31″
Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 15. The Image of Gold)
Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq (Picture 15. The Image of Gold)
309 kB
 1′ 11″
Rùp 16: Dròc apôi (Picture 16. The Furnace of Fire)
Rùp 16: Dròc apôi (Picture 16. The Furnace of Fire)
386 kB
 1′ 24″
Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 17. Daniel Prays to God)
Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 17. Daniel Prays to God)
332 kB
 1′ 17″
Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)
Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)
436 kB
 1′ 42″
Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)
Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)
340 kB
 1′ 22″
Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong song kađòc jơlỡq tayah (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)
Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong song kađòc jơlỡq tayah (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)
361 kB
 1′ 19″
Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi (Picture 21. Building the Walls)
Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi (Picture 21. Building the Walls)
353 kB
 1′ 20″
Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va (Picture 22. Ezra Reads the Law)
Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va (Picture 22. Ezra Reads the Law)
368 kB
 1′ 23″
Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl (Picture 23. Jesus on the Cross)
Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl (Picture 23. Jesus on the Cross)
418 kB
 1′ 47″
Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)
Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)
460 kB
 1′ 57″