Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 6 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.2 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
51 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Yàc Je-su tơgùq pơto akhàt sì pơsùq pơkhơih (Introduction)

Yàc Je-su tơgùq pơto akhàt sì pơsùq pơkhơih (Introduction)

107 kB
 22″
Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla (Picture 1. Jesus Teaches the People)

Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla (Picture 1. Jesus Teaches the People)

303 kB
 1′ 9″
Rùp 2: Dua voh sàc (Picture 2. The Two Houses)

Rùp 2: Dua voh sàc (Picture 2. The Two Houses)

306 kB
 1′ 10″
Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh (Picture 3. A Light Should be Seen)

Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh (Picture 3. A Light Should be Seen)

329 kB
 1′ 20″
Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa (Picture 4. A Roman Beats a Jew)

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa (Picture 4. A Roman Beats a Jew)

318 kB
 1′ 17″
Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 5. Praying to God)

Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 5. Praying to God)

338 kB
 1′ 18″
Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq (Picture 6. Evil Men Sow Weeds)

Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq (Picture 6. Evil Men Sow Weeds)

363 kB
 1′ 25″
Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt (Picture 7. Jesus and the Children)

Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt (Picture 7. Jesus and the Children)

347 kB
 1′ 21″
Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo (Picture 8. The Shepherd and the Sheep)

Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo (Picture 8. The Shepherd and the Sheep)

297 kB
 1′ 7″
Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar (Picture 9. The Unforgiving Servant)

Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar (Picture 9. The Unforgiving Servant)

337 kB
 1′ 22″
Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin (Picture 10. Workers Receive Their Pay)

Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin (Picture 10. Workers Receive Their Pay)

395 kB
 1′ 41″
Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc (Picture 11. Five Women Outside the Door)

Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc (Picture 11. Five Women Outside the Door)

425 kB
 1′ 46″
Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt (Picture 12. The Master and His Servants)

Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt (Picture 12. The Master and His Servants)

364 kB
 1′ 28″
Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem (Picture 13. Jesus is Baptized)

Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem (Picture 13. Jesus is Baptized)

408 kB
 1′ 34″
Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru (Picture 14. Jesus Calls Helpers)

Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru (Picture 14. Jesus Calls Helpers)

363 kB
 1′ 24″
Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao (Picture 15. A Man with Leprosy)

Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao (Picture 15. A Man with Leprosy)

267 kB
 1′ 6″
Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc (Picture 16. A Man Comes Through the Roof)

Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc (Picture 16. A Man Comes Through the Roof)

330 kB
 1′ 14″
Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn (Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand)

Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn (Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand)

419 kB
 1′ 46″
Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc (Picture 18. Jesus Calms a Storm)

Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc (Picture 18. Jesus Calms a Storm)

325 kB
 1′ 14″
Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu (Picture 19. A Woman in the Crowd)

Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu (Picture 19. A Woman in the Crowd)

386 kB
 1′ 29″
Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ song mơtai (Picture 20. Jesus and the Dead Child)

Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ song mơtai (Picture 20. Jesus and the Dead Child)

332 kB
 1′ 17″
Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu (Picture 21. Jesus and the Foreign Woman)

Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu (Picture 21. Jesus and the Foreign Woman)

353 kB
 1′ 26″
Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo (Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man)

Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo (Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man)

262 kB
 1′ 2″
Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp (Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See)

Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp (Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See)

268 kB
 1′ 1″
Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp (Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon)

Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp (Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon)

383 kB
 1′ 31″