Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 7 in Roglai, Southern

Phone
4.4 MB
3GP
Computer
55.3 MB
Slideshow Video
Audio Only
(MP3).zip


Je-su la Yàc sì la Yàc dõc ptlah (Introduction)

Je-su la Yàc sì la Yàc dõc ptlah (Introduction)

168 kB
 36″
Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su (Picture 1. The Birth of Jesus)

Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su (Picture 1. The Birth of Jesus)

399 kB
 1′ 24″
Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc (Picture 2. Jesus Turns Water into Wine)

Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc (Picture 2. Jesus Turns Water into Wine)

298 kB
 1′ 5″
Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem (Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus)

Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem (Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus)

341 kB
 1′ 23″
Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je- (Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus)

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je- (Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus)

304 kB
 1′ 9″
Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia (Picture 5. The Sick Man at the Pool)

Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia (Picture 5. The Sick Man at the Pool)

346 kB
 1′ 17″
Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc (Picture 6. Jesus Feeds 5000 People)

Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc (Picture 6. Jesus Feeds 5000 People)

362 kB
 1′ 27″
Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq (Picture 7. Jesus Walks on the Water)

Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq (Picture 7. Jesus Walks on the Water)

280 kB
 1′ 2″
Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp (Picture 8. Jesus Heals a Blind Man)

Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp (Picture 8. Jesus Heals a Blind Man)

339 kB
 1′ 22″
Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq (Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death)

Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq (Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death)

380 kB
 1′ 30″
Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl (Picture 10. Jesus Dies on the Cross)

Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl (Picture 10. Jesus Dies on the Cross)

432 kB
 1′ 50″
Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu (Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb)

Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu (Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb)

379 kB
 1′ 30″
Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru (Picture 12. Jesus Appears to His Friends)

Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru (Picture 12. Jesus Appears to His Friends)

442 kB
 1′ 46″
Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru (Picture 13. Jesus Teaches Two Friends)

Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru (Picture 13. Jesus Teaches Two Friends)

392 kB
 1′ 34″
Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui (Picture 14. The Son Among the Pigs)

Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui (Picture 14. The Son Among the Pigs)

366 kB
 1′ 22″
Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc (Picture 15. The Lost Son Comes Home)

Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc (Picture 15. The Lost Son Comes Home)

351 kB
 1′ 23″
Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp (Picture 16. The Wealth of a Rich Man)

Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp (Picture 16. The Wealth of a Rich Man)

402 kB
 1′ 36″
Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda (Picture 17. The Beggar and the Rich Man)

Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda (Picture 17. The Beggar and the Rich Man)

373 kB
 1′ 28″
Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc (Picture 18. The Friend at the Door)

Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc (Picture 18. The Friend at the Door)

320 kB
 1′ 14″
Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. Two Men in God's House)

Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. Two Men in God's House)

337 kB
 1′ 19″
Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh (Picture 20. A Man Sows His Seed)

Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh (Picture 20. A Man Sows His Seed)

241 kB
 56″
Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh (Picture 21. The Seed Grows)

Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh (Picture 21. The Seed Grows)

340 kB
 1′ 23″
Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà (Picture 22. Help for an Injured Man)

Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà (Picture 22. Help for an Injured Man)

350 kB
 1′ 22″
Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc (Picture 23. The House Owner Comes Home)

Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc (Picture 23. The House Owner Comes Home)

339 kB
 1′ 21″
Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu (Picture 24. The Man up a Tree)

Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu (Picture 24. The Man up a Tree)

363 kB
 1′ 21″