Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 8 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.7 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
65.1 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Ganuar vruãq Yàc Vơngãq Sơdah (Introduction)

Ganuar vruãq Yàc Vơngãq Sơdah (Introduction)

207 kB
 49″
Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)

Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)

350 kB
 1′ 25″
Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)

Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)

275 kB
 56″
Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla (Picture 3. Peter Preaches to the People)

Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla (Picture 3. Peter Preaches to the People)

372 kB
 1′ 28″
Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc (Picture 4. The Church Family)

Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc (Picture 4. The Church Family)

370 kB
 1′ 29″
Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)

Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)

314 kB
 1′ 12″
Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)

Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)

401 kB
 1′ 40″
Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai (Picture 7. Stephen is Killed)

Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai (Picture 7. Stephen is Killed)

435 kB
 1′ 43″
Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi (Picture 8. The Ethiopian Traveller)

Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi (Picture 8. The Ethiopian Traveller)

403 kB
 1′ 44″
Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)

Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)

326 kB
 1′ 14″
Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma (Picture 10. Peter and the Romans)

Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma (Picture 10. Peter and the Romans)

492 kB
 2′ 4″
Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam (Picture 11. Peter in Prison)

Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam (Picture 11. Peter in Prison)

294 kB
 1′ 3″
Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu (Picture 12. Peter and His Friends)

Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu (Picture 12. Peter and His Friends)

486 kB
 2′ 0″
Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)

Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)

382 kB
 1′ 33″
Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia (Picture 14. Blind Paul and Ananias)

Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia (Picture 14. Blind Paul and Ananias)

322 kB
 1′ 16″
Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)

Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)

358 kB
 1′ 17″
Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)

Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)

428 kB
 1′ 37″
Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ (Picture 17. Paul's Vision of the Man)

Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ (Picture 17. Paul's Vision of the Man)

298 kB
 1′ 12″
Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)

Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)

430 kB
 1′ 36″
Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)

Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)

343 kB
 1′ 15″
Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã (Picture 20. Paul is Taken to Court)

Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã (Picture 20. Paul is Taken to Court)

342 kB
 1′ 23″
Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)

Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)

349 kB
 1′ 19″
Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao (Picture 22. Paul Preaches to Kings)

Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao (Picture 22. Paul Preaches to Kings)

303 kB
 1′ 8″
Rùp 23: krãp ahòq (Picture 23. The Shipwreck)

Rùp 23: krãp ahòq (Picture 23. The Shipwreck)

350 kB
 1′ 15″
Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)

Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)

410 kB
 1′ 38″