Africa Angola Luvale
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Talenu, Ivwililenu na Kuyoya 7: Yesu: Mwata, Mulwilo in Luvale

Phone
6.1 MB
3GP
Computer
80.9 MB
MP4
Audio Only
(MP3).zip


Select each track that you would like to download. The files will be copied to your device so that you can listen to them using your music player.

Kulumbununa (Introduction)

Kulumbununa (Introduction)

 01:05
266 kB
Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu (Picture 1. The Birth of Jesus)

Muvwimbimbi watete (1) Kusemuka chaYesu (Picture 1. The Birth of Jesus)

 01:39
416 kB
Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo (Picture 2. Jesus Turns Water into Wine)

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Yesu mwalumuna meya kupwa vinyo (Picture 2. Jesus Turns Water into Wine)

 01:12
301 kB
Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu (Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus)

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Yesu mwashimutwila na Nyikotemu (Picture 3. Jesus Speaks to Nicodemus)

 02:15
495 kB
Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu (Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus)

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Chilolo mwalifukala kuli Yesu (Picture 4. A Ruler Kneels before Jesus)

 01:21
316 kB
Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva (Picture 5. The Sick Man at the Pool)

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Lunga wakuviza kuchijiva (Picture 5. The Sick Man at the Pool)

 02:08
492 kB
Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu (Picture 6. Jesus Feeds 5000 People)

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Yesu mwalisa makombakaji atanu avatu (Picture 6. Jesus Feeds 5000 People)

 02:09
483 kB
Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya (Picture 7. Jesus Walks on the Water)

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Yesu mwatambuka helu lya meya (Picture 7. Jesus Walks on the Water)

 01:38
377 kB
Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa (Picture 8. Jesus Heals a Blind Man)

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) Yesu mwahindula lunga wakapupututa (Picture 8. Jesus Heals a Blind Man)

 01:46
399 kB
Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa (Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death)

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Yesu mwasangula Lazalu kukufwa (Picture 9. Jesus Calls Lazarus from Death)

 02:21
536 kB
Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu (Picture 10. Jesus Dies on the Cross)

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Yesu mwafwa hakulusu (Picture 10. Jesus Dies on the Cross)

 02:01
445 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe (Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb)

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Maliya na Yesu kuchimbumbe (Picture 11. Mary and Jesus at the Tomb)

 02:26
542 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi (Picture 12. Jesus Appears to His Friends)

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Yesu mwasoloka kuli tumbaji twenyi (Picture 12. Jesus Appears to His Friends)

 02:05
487 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali (Picture 13. Jesus Teaches Two Friends)

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Yesu mwanangula tumbaji twenyi vavali (Picture 13. Jesus Teaches Two Friends)

 02:48
644 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu (Picture 14. The Son Among the Pigs)

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Mwana-walunga muli vangulu (Picture 14. The Son Among the Pigs)

 01:41
413 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo (Picture 15. The Lost Son Comes Home)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Mwana wakujimbala mweza kwimbo (Picture 15. The Lost Son Comes Home)

 01:53
444 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto (Picture 16. The Wealth of a Rich Man)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Lunga muka-luheto (Picture 16. The Wealth of a Rich Man)

 01:35
390 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando (Picture 17. The Beggar and the Rich Man)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Muka kulomba na lunga walihando (Picture 17. The Beggar and the Rich Man)

 03:58
870 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo (Picture 18. The Friend at the Door)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Sepa lyamutu kuchikolo (Picture 18. The Friend at the Door)

 01:43
399 kB
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga (Picture 19. Two Men in God's House)

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Malunga vavali muzuvo yaKalunga (Picture 19. Two Men in God's House)

 01:50
429 kB
Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi (Picture 20. A Man Sows His Seed)

Muvwimbimbi makumi avali (20) Njimi mwakuva jimbuto jenyi (Picture 20. A Man Sows His Seed)

 01:14
288 kB
Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola (Picture 21. The Seed Grows)

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Jimbuto najikola (Picture 21. The Seed Grows)

 01:56
441 kB
Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana (Picture 22. Help for an Injured Man)

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Kukafwa lunga wakulemana (Picture 22. Help for an Injured Man)

 01:37
394 kB
Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo (Picture 23. The House Owner Comes Home)

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Mwenya zuvo mweza hembo (Picture 23. The House Owner Comes Home)

 01:41
394 kB
Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo (Picture 24. The Man up a Tree)

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Lunga hamutondo (Picture 24. The Man up a Tree)

 02:00
504 kB