Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL 8 - Vilinga Vya Shipilitu Wajila in Luvale

3gp
Phone
6.4 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
88.8 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Kulumbununa (Introduction)
Kulumbununa (Introduction)
206 kB
 49″
Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwahiluka mwilu (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)
Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwahiluka mwilu (Picture 1. Jesus Goes up to Heaven)
630 kB
 2′ 53″
Muvwimbimbi wamuchivali (2) Shipilitu Wajila mweza nakakahya (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)
Muvwimbimbi wamuchivali (2) Shipilitu Wajila mweza nakakahya (Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire)
325 kB
 1′ 13″
Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Petulu mwambulula mazu kuli vatu (Picture 3. Peter Preaches to the People)
Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Petulu mwambulula mazu kuli vatu (Picture 3. Peter Preaches to the People)
374 kB
 1′ 30″
Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Tembele yavaka-kulishitu vakulivanga (Picture 4. The Church Family)
Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Tembele yavaka-kulishitu vakulivanga (Picture 4. The Church Family)
566 kB
 2′ 27″
Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mukaluuta navamuka (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)
Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mukaluuta navamuka (Picture 5. A Crippled Beggar is Healed)
332 kB
 1′ 23″
Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Valunga napwevo vaze vaka-kwonga (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)
Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Valunga napwevo vaze vaka-kwonga (Picture 6. Peter and the Woman who Lied)
490 kB
 2′ 9″
Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Setefwano navamujiha (Picture 7. Stephen is Killed)
Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Setefwano navamujiha (Picture 7. Stephen is Killed)
540 kB
 2′ 16″
Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) KaEchopa mwaya ungeji (Picture 8. The Ethiopian Traveller)
Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) KaEchopa mwaya ungeji (Picture 8. The Ethiopian Traveller)
677 kB
 3′ 7″
Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Petulu mwamona chimweno chatunyama (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)
Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Petulu mwamona chimweno chatunyama (Picture 9. Peter's Vision of the Animals)
399 kB
 1′ 37″
Muvwimbimbi wamulikumi (10) Mujimbu wamwaza wa mafuchi osena (Picture 10. Peter and the Romans)
Muvwimbimbi wamulikumi (10) Mujimbu wamwaza wa mafuchi osena (Picture 10. Peter and the Romans)
531 kB
 2′ 19″
Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Petulu mukamenga (Picture 11. Peter in Prison)
Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Petulu mukamenga (Picture 11. Peter in Prison)
348 kB
 1′ 21″
Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Petulu namasepa vaka-kulomba (Picture 12. Peter and His Friends)
Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Petulu namasepa vaka-kulomba (Picture 12. Peter and His Friends)
429 kB
 1′ 51″
Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Mumunyi na lizu lyakufuma mwilu (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)
Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Mumunyi na lizu lyakufuma mwilu (Picture 13. The Light and the Voice from Heaven)
395 kB
 1′ 41″
Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Kapututa Saulu na Ananiya (Picture 14. Blind Paul and Ananias)
Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Kapututa Saulu na Ananiya (Picture 14. Blind Paul and Ananias)
345 kB
 1′ 30″
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Liuka navalomba vatume ava navatwala mujimbu (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Liuka navalomba vatume ava navatwala mujimbu (Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas)
449 kB
 1′ 51″
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Paulu mwambulula mujimbu vakuvuluka Y (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Paulu mwambulula mujimbu vakuvuluka Y (Picture 16. Paul Preaches about Jesus)
716 kB
 3′ 15″
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Paulu navamumwenesa chimweno chalung (Picture 17. Paul's Vision of the Man)
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Paulu navamumwenesa chimweno chalung (Picture 17. Paul's Vision of the Man)
305 kB
 1′ 19″
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Paulu na Silase mu mundenda (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Paulu na Silase mu mundenda (Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake)
599 kB
 2′ 35″
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Paulu nalijiko lyakulumbila lya Kalu (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)
Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Paulu nalijiko lyakulumbila lya Kalu (Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God)
511 kB
 2′ 11″
Muvwimbimbi makumi avali (20) Paulu nava mu twala kuzango (Picture 20. Paul is Taken to Court)
Muvwimbimbi makumi avali (20) Paulu nava mu twala kuzango (Picture 20. Paul is Taken to Court)
393 kB
 1′ 42″
Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Maswalale nava muyovola Paulu kufuma kuli v (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)
Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Maswalale nava muyovola Paulu kufuma kuli v (Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews)
441 kB
 1′ 50″
Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Paulu mwambulula mazu kuli vatu vavalemu (Picture 22. Paul Preaches to Kings)
Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Paulu mwambulula mazu kuli vatu vavalemu (Picture 22. Paul Preaches to Kings)
462 kB
 1′ 58″
Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Paulu muukalu (Picture 23. The Shipwreck)
Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Paulu muukalu (Picture 23. The Shipwreck)
416 kB
 1′ 42″
Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Paulu mwapwa funge kuLoma (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)
Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Paulu mwapwa funge kuLoma (Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome)
611 kB
 2′ 34″