Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL4 - Ala ka baarakèlaw in Dioula

3gp
Phone
4.3 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
53.7 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Betiba+ Denbaya dô bè boli kôngô niè (Introduction & Picture 1: A Family Flees from Famine)
Betiba+ Denbaya dô bè boli kôngô niè (Introduction & Picture 1: A Family Flees from Famine)
119 kB
 14″
Nômi ni Uruti bè Isirayèli (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
Nômi ni Uruti bè Isirayèli (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
148 kB
 33″
Uruti bè sumanôrô gnini la foro dô la (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
Uruti bè sumanôrô gnini la foro dô la (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
295 kB
 1′ 18″
Uruti ni Bozi sumanfiyè kènè kan (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
Uruti ni Bozi sumanfiyè kènè kan (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
298 kB
 1′ 30″
Bozi ni Bètilèhèmu môgôkôrôbaw (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
Bozi ni Bètilèhèmu môgôkôrôbaw (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
353 kB
 1′ 46″
Mariyama ni Ala ka mèlèkè (Picture 6. Mary and the Angel of God)
Mariyama ni Ala ka mèlèkè (Picture 6. Mary and the Angel of God)
312 kB
 1′ 38″
Anè bè Ala dèli (Picture 7. Hannah Prays to God)
Anè bè Ala dèli (Picture 7. Hannah Prays to God)
296 kB
 1′ 31″
Samuyèli dèmisènniman bè Alabatosokônô (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
Samuyèli dèmisènniman bè Alabatosokônô (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
286 kB
 1′ 20″
Samuyèli bè Ala dèli Isirayèli ye (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
Samuyèli bè Ala dèli Isirayèli ye (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
301 kB
 1′ 23″
Samuyèli ye Sôli mun ni tulu ye (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
Samuyèli ye Sôli mun ni tulu ye (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
343 kB
 1′ 38″
Sôli ye Samuyèli ka forokiya fara (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
Sôli ye Samuyèli ka forokiya fara (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
265 kB
 1′ 11″
Yesu bè Alabatosoba kônô (Picture 12. Jesus in the House of God)
Yesu bè Alabatosoba kônô (Picture 12. Jesus in the House of God)
307 kB
 1′ 28″
Betiba+ Dawuda dèndènba jijalen (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
Betiba+ Dawuda dèndènba jijalen (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
362 kB
 1′ 42″
Dawuda ni môgô kumabadô (Picture 14. David and the Giant)
Dawuda ni môgô kumabadô (Picture 14. David and the Giant)
295 kB
 1′ 19″
Sôli y’a gnini ka Dawuda faga (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
Sôli y’a gnini ka Dawuda faga (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
149 kB
 23″
Dawuda ma sôn ka Sôli faga (Picture 16. David Spares Saul's Life)
Dawuda ma sôn ka Sôli faga (Picture 16. David Spares Saul's Life)
327 kB
 1′ 32″
Dawuda kèra masakè ye (Picture 17. David is Made King)
Dawuda kèra masakè ye (Picture 17. David is Made King)
337 kB
 1′ 34″
Dawuda ni Bètiseba (Picture 18. David and Bathsheba)
Dawuda ni Bètiseba (Picture 18. David and Bathsheba)
284 kB
 1′ 17″
Siya kelen kèra Ala ta ye (Picture 19. A House for God)
Siya kelen kèra Ala ta ye (Picture 19. A House for God)
311 kB
 1′ 29″
Yesu taara Yerusalèmu (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
Yesu taara Yerusalèmu (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
244 kB
 58″
Kônôw ye Eli balo (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
Kônôw ye Eli balo (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
290 kB
 1′ 16″
Eli ni Ala ka tasuma (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
Eli ni Ala ka tasuma (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
271 kB
 1′ 11″
Eli yèlèla sanfè (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
Eli yèlèla sanfè (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
294 kB
 1′ 19″
Eli ni Yesu ani Musa (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
Eli ni Yesu ani Musa (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
291 kB
 1′ 16″
LLL 4 Servants of GOD - Part 25
LLL 4 Servants of GOD - Part 25
294 kB
 1′ 36″
LLL 4 Servants of GOD - Part 26
LLL 4 Servants of GOD - Part 26
201 kB
 1′ 2″
LLL 4 Servants of GOD - Part 27
LLL 4 Servants of GOD - Part 27
271 kB
 1′ 30″