Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า in Thai: Central

3gp
Phone
4.6 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
59.3 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) (Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine)
ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) (Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine)
526 kB
 2′ 1″
รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)
377 kB
 1′ 24″
รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)
377 kB
 1′ 17″
รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)
346 kB
 1′ 17″
รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)
390 kB
 1′ 24″
รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) (Picture 6. Mary and the Angel of God)
รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) (Picture 6. Mary and the Angel of God)
355 kB
 1′ 19″
รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) (Picture 7. Hannah Prays to God)
รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) (Picture 7. Hannah Prays to God)
342 kB
 1′ 16″
รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)
430 kB
 1′ 39″
รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) (Picture 9. Samuel Prays for Israel)
393 kB
 1′ 23″
รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)
421 kB
 1′ 33″
รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)
485 kB
 1′ 47″
รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) (Picture 12. Jesus in the House of God)
รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) (Picture 12. Jesus in the House of God)
402 kB
 1′ 28″
รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) (Picture 13. David, The Brave Shepherd)
326 kB
 1′ 10″
รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) (Picture 14. David and the Giant)
รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) (Picture 14. David and the Giant)
430 kB
 1′ 33″
รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) (Picture 15. Saul Tries to Kill David)
357 kB
 1′ 18″
รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) (Picture 16. David Spares Saul's Life)
รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) (Picture 16. David Spares Saul's Life)
378 kB
 1′ 24″
รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 (Picture 17. David is Made King)
รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 (Picture 17. David is Made King)
340 kB
 1′ 10″
รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) (Picture 18. David and Bathsheba)
รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) (Picture 18. David and Bathsheba)
368 kB
 1′ 19″
รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) (Picture 19. A House for God)
รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) (Picture 19. A House for God)
399 kB
 1′ 26″
รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)
388 kB
 1′ 19″
รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) (Picture 21. The Birds Feed Elijah)
396 kB
 1′ 22″
รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) (Picture 22. Elijah and the Fire of God)
473 kB
 1′ 42″
รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)
329 kB
 1′ 8″
รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)
371 kB
 1′ 15″
ดนตรี (Music)
ดนตรี (Music)
800 kB
 3′ 8″