Asia Thailand Thai: Central
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า in Thai: Central

3gp
Phone
4.6 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
59.8 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) (Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine)

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) (Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine)

523 kB
 2′ 0″
รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)

รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)

374 kB
 1′ 24″
รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)

รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)

374 kB
 1′ 16″
รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)

รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)

343 kB
 1′ 16″
รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)

รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)

385 kB
 1′ 23″
รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) (Picture 6. Mary and the Angel of God)

รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) (Picture 6. Mary and the Angel of God)

349 kB
 1′ 18″
รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) (Picture 7. Hannah Prays to God)

รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) (Picture 7. Hannah Prays to God)

337 kB
 1′ 15″
รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)

รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)

423 kB
 1′ 38″
รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) (Picture 9. Samuel Prays for Israel)

รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) (Picture 9. Samuel Prays for Israel)

388 kB
 1′ 23″
รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)

รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)

415 kB
 1′ 33″
รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)

รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)

479 kB
 1′ 46″
รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) (Picture 12. Jesus in the House of God)

รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) (Picture 12. Jesus in the House of God)

399 kB
 1′ 28″
รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) (Picture 13. David, The Brave Shepherd)

รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) (Picture 13. David, The Brave Shepherd)

321 kB
 1′ 10″
รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) (Picture 14. David and the Giant)

รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) (Picture 14. David and the Giant)

423 kB
 1′ 33″
รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) (Picture 15. Saul Tries to Kill David)

รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) (Picture 15. Saul Tries to Kill David)

351 kB
 1′ 17″
รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) (Picture 16. David Spares Saul's Life)

รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) (Picture 16. David Spares Saul's Life)

371 kB
 1′ 24″
รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 (Picture 17. David is Made King)

รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 (Picture 17. David is Made King)

337 kB
 1′ 9″
รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) (Picture 18. David and Bathsheba)

รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) (Picture 18. David and Bathsheba)

365 kB
 1′ 18″
รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) (Picture 19. A House for God)

รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) (Picture 19. A House for God)

391 kB
 1′ 26″
รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)

รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)

383 kB
 1′ 19″
รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) (Picture 21. The Birds Feed Elijah)

รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) (Picture 21. The Birds Feed Elijah)

390 kB
 1′ 21″
รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) (Picture 22. Elijah and the Fire of God)

รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) (Picture 22. Elijah and the Fire of God)

466 kB
 1′ 42″
รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)

รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)

324 kB
 1′ 8″
รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)

รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)

367 kB
 1′ 15″
ดนตรี (Music)

ดนตรี (Music)

801 kB
 3′ 7″