Asia Thailand Thai: Central
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า in Thai: Central

Phone
4.6 MB
3GP
Computer
57.9 MB
MP4
Audio Only
(MP3).zip


Select each track that you would like to download. The files will be copied to your device so that you can listen to them using your music player.

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) (Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine)

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร (นางรูธ 1:1-5) (Music - Intro - Picture 1: A Family Flees from Famine)

 02:00
525 kB
รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)

รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล (นางรูธ 1:6-22) (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)

 01:24
376 kB
รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)

รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา (นางรูธ 2:1-23) (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)

 01:16
376 kB
รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)

รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว (นางรูธ 3:1-18) (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)

 01:16
346 kB
รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)

รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม (นางรูธ 4:1-22) (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)

 01:23
389 kB
รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) (Picture 6. Mary and the Angel of God)

รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า (ลูกา 1:26-38) (Picture 6. Mary and the Angel of God)

 01:18
355 kB
รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) (Picture 7. Hannah Prays to God)

รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า (1 ซามูเอล 1:1-20) (Picture 7. Hannah Prays to God)

 01:15
342 kB
รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)

รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า (1ซามูเอล 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)

 01:38
429 kB
รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) (Picture 9. Samuel Prays for Israel)

รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล (1 ซามูเอล 4:10-11, 7:2-14) (Picture 9. Samuel Prays for Israel)

 01:23
393 kB
รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)

รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน (1 ซามูเอล 8:1-9, 9:15-10:1) (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)

 01:33
421 kB
รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)

รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด (1 ซามูเอล 15:1-29) (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)

 01:46
484 kB
รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) (Picture 12. Jesus in the House of God)

รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า (ลูกา 2:41-50) (Picture 12. Jesus in the House of God)

 01:28
402 kB
รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) (Picture 13. David, The Brave Shepherd)

รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ (1 ซามูเอล 16:1-13, 17:34, 35) (Picture 13. David, The Brave Shepherd)

 01:10
325 kB
รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) (Picture 14. David and the Giant)

รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท (1 ซามูเอล 17:1 - 54) (Picture 14. David and the Giant)

 01:33
430 kB
รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) (Picture 15. Saul Tries to Kill David)

รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด (1 ซามูเอล 18:6-23:29) (Picture 15. Saul Tries to Kill David)

 01:17
356 kB
รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) (Picture 16. David Spares Saul's Life)

รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล (1 ซามูเอล 26:1-25) (Picture 16. David Spares Saul's Life)

 01:24
377 kB
รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 (Picture 17. David is Made King)

รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 31:1- 6, 2 ซามูเอล 5: 1-25, 7 (Picture 17. David is Made King)

 01:09
340 kB
รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) (Picture 18. David and Bathsheba)

รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา (2 ซามูเอล 11:1 - 12:20) (Picture 18. David and Bathsheba)

 01:18
367 kB
รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) (Picture 19. A House for God)

รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า ( 2 ซามูเอล 7: 1-29, 1 พงศาวดาร 22: 1-19) (Picture 19. A House for God)

 01:26
398 kB
รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)

รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม (มัทธิว 21: 1-11) (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)

 01:19
388 kB
รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) (Picture 21. The Birds Feed Elijah)

รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-17:6) (Picture 21. The Birds Feed Elijah)

 01:21
395 kB
รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) (Picture 22. Elijah and the Fire of God)

รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-39) (Picture 22. Elijah and the Fire of God)

 01:42
473 kB
รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)

รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์ (1 พงศ์กษัตริย์19:1-21,2 พงศ์กษัตริย์ (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)

 01:08
329 kB
รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)

รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส (ลูกา 9:28-36) (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)

 01:15
370 kB
ดนตรี (Music)

ดนตรี (Music)

 03:07
800 kB