Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา in Thai: Central

3gp
Phone
4.1 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
48.4 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) (Music - Intro - Picture 1: Jesus Teaches the People)
ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) (Music - Intro - Picture 1: Jesus Teaches the People)
468 kB
 1′ 42″
รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) (Picture 2. The Two Houses)
รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) (Picture 2. The Two Houses)
325 kB
 1′ 2″
รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) (Picture 3. A Light Should be Seen)
รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) (Picture 3. A Light Should be Seen)
319 kB
 1′ 8″
รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) (Picture 4. A Roman Beats a Jew)
รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) (Picture 4. A Roman Beats a Jew)
285 kB
 1′ 0″
รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) (Picture 5. Praying to God)
รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) (Picture 5. Praying to God)
342 kB
 1′ 8″
รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) (Picture 6. Evil Men Sow Weeds)
รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) (Picture 6. Evil Men Sow Weeds)
335 kB
 1′ 7″
รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) (Picture 7. Jesus and the Children)
รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) (Picture 7. Jesus and the Children)
365 kB
 1′ 16″
รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) (Picture 8. The Shepherd and the Sheep)
รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) (Picture 8. The Shepherd and the Sheep)
287 kB
 57″
รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) (Picture 9. The Unforgiving Servant)
รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) (Picture 9. The Unforgiving Servant)
415 kB
 1′ 31″
รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) (Picture 10. Workers Receive Their Pay)
รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) (Picture 10. Workers Receive Their Pay)
420 kB
 1′ 32″
รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) (Picture 11. Five Women Outside the Door)
รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) (Picture 11. Five Women Outside the Door)
411 kB
 1′ 29″
รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) (Picture 12. The Master and His Servants)
รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) (Picture 12. The Master and His Servants)
371 kB
 1′ 19″
รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) (Picture 13. Jesus is Baptized)
รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) (Picture 13. Jesus is Baptized)
480 kB
 1′ 42″
รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) (Picture 14. Jesus Calls Helpers)
รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) (Picture 14. Jesus Calls Helpers)
402 kB
 1′ 26″
รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) (Picture 15. A Man with Leprosy)
รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) (Picture 15. A Man with Leprosy)
301 kB
 1′ 6″
รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) (Picture 16. A Man Comes Through the Roof)
รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) (Picture 16. A Man Comes Through the Roof)
415 kB
 1′ 29″
รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) (Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand)
รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) (Picture 17. Jesus Heals a Man's Hand)
422 kB
 1′ 32″
รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) (Picture 18. Jesus Calms a Storm)
รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) (Picture 18. Jesus Calms a Storm)
373 kB
 1′ 20″
รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) (Picture 19. A Woman in the Crowd)
รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) (Picture 19. A Woman in the Crowd)
410 kB
 1′ 26″
รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) (Picture 20. Jesus and the Dead Child)
รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) (Picture 20. Jesus and the Dead Child)
403 kB
 1′ 29″
รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) (Picture 21. Jesus and the Foreign Woman)
รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) (Picture 21. Jesus and the Foreign Woman)
362 kB
 1′ 20″
รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) (Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man)
รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) (Picture 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man)
329 kB
 1′ 14″
รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) (Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See)
รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) (Picture 23. Jesus Makes a Blind Man See)
296 kB
 1′ 3″
รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) (Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon)
รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) (Picture 24. Jesus Heals a Boy with a Demon)
262 kB
 52″
ดนตรี (Music)
ดนตรี (Music)
299 kB
 1′ 7″