Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
close
Languages Spoken in China 423
Achang: Kantau
Achang: Yanghe
Ache
Adi
Adi, Galo
Adi: Bokar
Adi: Minyong
Adi: Padam
Adi: Padam-Miri
Akeu
Akha
Akha: Thailand
Amdo
Amdo: Golog
Amdo: Qinghai
Anong
Apache, Mescalero
Arakan
Atao
Awu
Axi
Azha
Azhe
Bai, Central
Bai: Dari
Baiiyi: Xianggallia
Bai: Kuyao
Baima
Baiyi: Hezhang
Baiyi: Hezhang xian
Baiyi: Weining Xian
Balti
Bana'
Bhotia: Tuth Valley
Bio
Bisu
Blang, Puman
Blang-Shan
Bouyei
Buguo
Buyi, Anshun
Buyi: Ma
Buyi: Zhenningxian
Buyi: Ziyun
Cai
Cao Miao, Sanjiang
Chaman
Chamba: Lahouli
Chinese
Chinese, Huizhou
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Mandarin: Wenshan
Chinese, Min Dong: Hou-Guan
Chinese, Min Nan
Chinese, Min Nan: Hainan
Chinese, Puxian
Chinese, Wu
Chinese, Wu: Shanghai
Chinese, Xiang
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hunan Xiantanhua
Chinese: Liansan
Chinese: Lianzhouhua
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Chinese: Sichuan
Chinese: Ying Pan Hua
Chinese: Zang Ye
Chug
Dai: Hua Yao
Dai: Hua Yao Gasa
Dai: Wuding
Daur
Daur: Haila'er
Deang: Hongfenglong
Digaro-Mishmi
Dinka: Gok
Dolpa: Phoke
Dong
Dong: Longsheng
Dong: Sanjiang
Dongxiang
Drung
Dzao Min
Eastern Katu
Evenki
Gahri
Galao, White
Ganaan
Ge
Groma
Guiliu
Gujarati: Parsi
Hakka
Handai
Hani
Hani: Aini
Hani: Amu
Hani: Aza
Hani: Budu
Hani: Bukong
Hani: Duguduta
Hani: Ximeluo
Heyi
Hlai
Hmong, Flowery
Hmong, Flowery: Longlin
Hmong Daw
Hmong Shua
Hmong Shuad
Hmong: White
Hua Gong Ji Yi
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua
Idu-Mishmi
Inner Mongolian: A La Shan Meng
Inner Mongolian: Chahar
Inner Mongolian: Syringol
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Iu Mien
Japanese
Jiarong
Jingpho
Jino
Jinuo, Buyuan
Kaduo
Kalmyk-Oirat
Kazak
Kazakh: China
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Khakas
Kham
Khamba: Deqinxian
Khams: Eastern Khams
Khamti: Assam
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
KongGe
Korean: Northern China
Kyerung
Kyrgyz
Kyrgyz: China
Ladakhi
Ladakhi: Leh
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu Shi: Bakeo
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Yellow
Lalu, Western
Langsu: Yingjiang
Lanten (China)
Lashi
Lhao Vo
Lhaovo Dago' Lawngbyit
Lhasa
Lhomi
Li: Baoting Nanmo
Li: Baoting Zalin
Li: Dong Fang
Li: Hainan Baotingxian
Li: Hainan Changjiang Baoping
Li: Hainan Ledung
Li: Ledung Sanrong
Li: Lingshui Wanfu
Li: Lingshui Zhuguan
Lingao
Lipo
Lipo: Tuanjie
Li: Qiongzhong Changzheng
Li: Sanya Hongqi
Lisu
Lisu: Deqin
Lisu: Hei: Luquan
Lisu: Northern
Lisu: NuJiang
Lisu: Southern
Lisu: Western
Lisu: White
Li: Tongjia
Lushai
Mak (China)
Mal Paharia
Manchet: Patani
Mandarin
Mandarin: Guiyanghua
Mandarin: Taiwan
Manmit
Maonan
Miao, Black
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Miao, Kanma
Miao, Lonsheng Mati
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao, Small Flowery
Miao: Ba
Miao: Bai
Miao: Bai Qun
Miao: Baiyan
Miao: Caijiang Longlin
Miao: Chai Zhuang
Miao: Ching
Miao: Chuan
Miao: Chuan Qing
Miao: Cingsui Longlin
Miao: Dahua
Miao: Gaoshan
Miao: Gudong
Miao: Hongtou Longlin
Miao: Hua Yi
Miao: Jiao Jjiao
Miao: Jiu Cai
Miao: Kaili Sankeshu
Miao: Laba
Miao: Laohu
Miao: Longlin Binya
Miao: Luizhou Longshui Antai
Miao: Pian Longlin
Miao: Qing
Miao: Sheng
Miao: Waishu
Miao: Xiao
Miao: Ya Que
Miju
Minjia
Miqie
Miri: Miching
Mishmi: Sulikota
Mong: Nanxi
Mongolian, Halh
Mongolian, Peripheral
Mongolian: Elute
Monpa, Tawang
Monpa: Dirang
Mosuo
Mosuo: Dongfeng
Mosuo: Ninglang
Mulao: Luocheng
Mulao: Napo
Naga, Maram
Naxi
Naxi: Deqin
Naxi: Fenglian Chun-Fenke
Naxi: Lijiang: Longko
Nepali: Achhami
Nepali: Darjeeling
Nepali: Kathmandu
Nepali (Macrolanguage)
Ngochang
Nisu, Southern
Nong: Nopa
Nong: Nusu
Nosu, Shengzha
Nung [Vietnam]
Nuosu: Suodi
Nusu: Pihe
Oroqen
Pa-Hng
Paijiao
Palaung
Palaung, Rumai
Palaung, Samlung
Pinghua: Guangxi Nanning
Portuguese
Pumi
Pumi, Southern
Purig
Qiang: Loupuzhai
Qiang: Song Ping Gou
Rawang
Riang Lang
Ruoruo: Wawa
Russian
Salar: Jiezi
Salar: Mengda
Samei
Shan
Sherpa
Sherpa: Solukhumbu
Shughni
Shui
Shui: San Du Xian
Spitti
Tai Dam
Tai Lue
Tai Nüa
Tai Nüa: Ya
Tai White
Tatar
Teochew
Thami
Tho
Tibetan, Amdo: Rongba
Tibetan, Central
Tibetan: Colloquial
Tibetan: Deqin
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tibetan Kham, XinduQiao
Tinani
Toi Shaan
Toposa
Tsangla
Tu
Tujia: Hebei Ensui
Tu: Minhe
Tu: Mongghul
Tuvin
Tuyao: Bama Dongsan
Uyghur
Uyghur: Kashgar-Yarkand
Uyghur: Urumqi
Uzbek, Northern
Vietnamese: Hanoi
Vo: En
Wa, Vo
Wakhi
Wakhi: Gojal
Xiandao: Yingjiang
Xibe
Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Bunu Dahuaxian Yalong
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Liansan Guosan
Yao: Longsheng Heping
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Mubing Tianlin
Yao: Nanding
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang
Yao: Tiane
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Tu Bamaxisan
Yao: You Mai Yao Zu
Yendang: Akule & Ikume
Yi, Wuding-Luquan
Yi, Yunnan
YI: Dahei, Wushan
Yi: Eryuan
Yi: Gan
Yi: Gaoshan
Yi: Gese Gaofeng
Yi: Guangxi Longlin
Yi: Hebian: Bingchuan
Yi: Hong
Yi: Lallu
Yi: Lolo in Mojiang
Yi: Long
Yi: Luoluopo
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Nusu
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Sani
Yi: Saoji Puzu
Yi: Shansu
Yi: Songhua
Yi: Talu
Yi: Wu in Jinping
Yi: Xiangtang
Yi: Xiao Hei
Yugu, East
Yugu, West
Yunnanese
Yupik, Central
Zaiwa
Zaiwa: Kachin
Zaiwa: Yunnan
Zang: Weixi
Zang: Xiaozhongdian
Zhili: Xianrenhe
Zhuang, Central Hongshuihe
Zhuang, Liuzhou Liucheng
Zhuang, Nong
Zhuang, Northern
Zhuang, Southern
Zhuang, Yang
Zhuang, Yongnan
Zhuang, Youjiang
Zhuang: Baise
Zhuang: Bama Bafa
Zhuang: Duan Xian
Zhuang: Guigang Guiping
Zhuang: Guilin Longsheng Heping
Zhuang: Hechi Liuxu
Zhuang: Hunan Jianghua
Zhuang: Liansan
Zhuang: Luocheng
Zhuang: Nandan
Zhuang: Nanning Fushu
Zhuang: Napo
Zhuang: Ningming Mingjiang
Zhuang: Ningming Nakan
Zhuang: Qinzhou Guitai
Zhuang: Tiane
Zhuang: Yizhou Fulong
open
Global Languages 24