Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
close
Languages Spoken in China 419
Achang: Kantau
Achang: Yanghe
Ache
Adi
Adi, Galo
Adi: Bokar
Adi: Minyong
Adi: Padam
Adi: Padam-Miri
Akeu
Akha
Akha: Thailand
Amdo
Amdo: Golog
Amdo: Qinghai
Amdo: Rongba
American Sign Language
Anong
Apache, Mescalero
Arakan
Atao
Awu
Axi
Azha
Azhe
Bai, Central
Bai: Dari
Baiiyi: Xianggallia
Bai: Kuyao
Baima
Baiyi: Hezhang
Baiyi: Hezhang xian
Baiyi: Weining Xian
Balti
Bana'
Bhotia: Tuth Valley
Bio
Bisu
Blang, Puman
Blang-Shan
Bouyei
Buguo
Buyi, Anshun
Buyi: Ma
Buyi: Zhenningxian
Buyi: Ziyun
Cai
Cao Miao, Sanjiang
Chaman
Chamba: Lahouli
Chinese, Huizhou
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Mandarin: Wenshan
Chinese, Min Nan
Chinese, Min Nan: Hainan
Chinese, Puxian
Chinese, Wu
Chinese, Wu: Shanghai
Chinese, Xiang
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hunan Xiantanhua
Chinese: Liansan
Chinese: Lianzhouhua
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Chinese: Sichuan
Chinese: Ying Pan Hua
Chinese: Zang Ye
Chug
Dai: Hua Yao
Dai: Hua Yao Gasa
Dai: Wuding
Daur
Daur: Haila'er
Deang: Hongfenglong
Digaro-Mishmi
Dinka: Gok
Dolpa: Phoke
Dong
Dong: Longsheng
Dong: Sanjiang
Dongxiang
Drung
Dzao Min
Eastern Katu
Evenki
Foochow Colloquial Chinese
Gahri
Ganaan
Ge
Gelao: Huangniu Longlin
Groma
Guiliu
Hakka
Handai
Hani
Hani: Aini
Hani: Amu
Hani: Aza
Hani: Budu
Hani: Bukong
Hani: Duguduta
Hani: Ximeluo
Heyi
Hlai
Hmong, Flowery
Hmong, Flowery: Longlin
Hmong Daw
Hmong Shua
Hmong Shuad
Hmong: White
Hua Gong Ji Yi
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua
Idu-Mishmi
Inner Mongolian: A La Shan Meng
Inner Mongolian: Chahar
Inner Mongolian: Syringol
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Iu Mien
Japanese
Jiarong
Jingpho
Jino
Jinuo, Buyuan
Kaduo
Kalmyk-Oirat
Kazak
Kazakh: China
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Khakas
Kham
Khamba: Deqinxian
Khams: Eastern Khams
Khamti: Assam
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
KongGe
Korean: Northern China
Kyerung
Kyrgyz
Kyrgyz: China
Ladakhi
Ladakhi: Leh
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Shi: Barkeo
Lahu: Yellow
Lalu, Western
Langsu: Yingjiang
Lanten (China)
Lashi
Lhao Vo
Lhaovo Dago' Lawngbyit
Lhasa
Lhomi
Li: Baoting Nanmo
Li: Baoting Zalin
Li: Dong Fang
Li: Hainan Baotingxian
Li: Hainan Changjiang Baoping
Li: Hainan Ledung
Li: Ledung Sanrong
Li: Lingshui Wanfu
Li: Lingshui Zhuguan
Lingao
Lipo
Lipo: Tuanjie
Li: Qiongzhong Changzheng
Li: Sanya Hongqi
Lisu
Lisu: Deqin
Lisu: Hei: Luquan
Lisu: Northern
Lisu: NuJiang
Lisu: Southern
Lisu: Western
Lisu: White
Li: Tongjia
Lushai
Mak (China)
Mal Paharia
Manchet: Patani
Mandarin
Mandarin: Guiyanghua
Mandarin: Taiwan
Manmit
Maonan
Miao, Black
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Miao, Kanma
Miao, Lonsheng Mati
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao: Ba
Miao: Bai
Miao: Bai Qun
Miao: Baiyan
Miao: Caijiang Longlin
Miao: Chai Zhuang
Miao: Ching
Miao: Chuan
Miao: Chuan Qing
Miao: Cingsui Longlin
Miao: Dahua
Miao: Gaoshan
Miao: Gudong
Miao: Hongtou Longlin
Miao: Hua Yi
Miao: Jiao Jjiao
Miao: Jiu Cai
Miao: Kaili Sankeshu
Miao: Laba
Miao: Laohu
Miao: Longlin Binya
Miao: Luizhou Longshui Antai
Miao: Pian Longlin
Miao: Qing
Miao: Sheng
Miao: Small Flowery
Miao: Waishu
Miao: Xiao
Miao: Ya Que
Miju
Minjia
Miqie
Miri: Miching
Mishmi: Sulikota
Mong: Nanxi
Mongolian, Halh
Mongolian, Peripheral
Mongolian: Elute
Monpa, Tawang
Monpa: Dirang
Mosuo
Mosuo: Dongfeng
Mosuo: Ninglang
Mulao: Luocheng
Mulao: Napo
Naga, Maram
Naxi
Naxi: Deqin
Naxi: Fenglian Chun-Fenke
Naxi: Lijiang: Longko
Nepali: Achhami
Nepali: Darjeeling
Nepali: Kathmandu
Ngochang
Nisu, Southern
Nong: Nopa
Nong: Nusu
Nosu, Shengzha
Nung [Vietnam]
Nuosu: Suodi
Nusu: Pihe
Oroqen
Pa-Hng
Paijiao
Palaung
Palaung, Rumai
Palaung, Samlung
Parsi
Pinghua: Guangxi Nanning
Portuguese
Pumi
Pumi, Southern
Purig
Qiang: Loupuzhai
Qiang: Song Ping Gou
Rawang
Riang Lang
Ruoruo: Wawa
Russian
Salar: Jiezi
Salar: Mengda
Samei
Shan
Sherpa
Sherpa: Solu
Shughni
Shui
Shui: San Du Xian
Spitti
Tai Dam
Tai Lue
Tai Nüa
Tai Nüa: Ya
Tai White
Tatar
Teochew
Thami
Tho
Tibetan, Central
Tibetan: Colloquial
Tibetan: Deqin
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tibetan Kham, XinduQiao
Tinani
Toi Shaan
Toposa
Tsangla
Tu
Tujia: Hebei Ensui
Tu: Minhe
Tu: Mongghul
Tuvin
Tuyao: Bama Dongsan
Uyghur
Uyghur: Kashgar-Yarkand
Uyghur: Urumqi
Uzbek, Northern
Vietnamese: Hanoi
Vo: En
Wa, Vo
Wakhi
Wakhi: Gojal
Xiandao: Yingjiang
Xibe
Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Bunu Dahuaxian Yalong
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Guilin Guanyang
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Liansan Guosan
Yao: Longsheng Heping
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Mubing Tianlin
Yao: Nanding
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang
Yao: Tiane
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Tu Bamaxisan
Yao: You Mai Yao Zu
Yendang: Akule & Ikume
Yi, Wuding-Luquan
Yi, Yunnan
YI: Dahei, Wushan
Yi: Eryuan
Yi: Gan
Yi: Gaoshan
Yi: Gese Gaofeng
Yi: Guangxi Longlin
Yi: Hebian: Bingchuan
Yi: Hong
Yi: Lallu
Yi: Lolo in Mojiang
Yi: Long
Yi: Luoluopo
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Nasu
Yi: Nisu Jianshui
Yi: Nisu Yuxi
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Nusu
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yi: Pupa in Gejiu
Yi: Puwa in Kaiyuan
Yi: Sani
Yi: Saoji Puzu
Yi: Shansu
Yi: Songhua
Yi: Talu
Yi: Wu in Jinping
Yi: Xiangtang
Yi: Xiao Hei
Yugu, East
Yugu, West
Yunnanese
Yupik, Central
Zaiwa
Zaiwa: Kachin
Zaiwa: Yunnan
Zang: Weixi
Zang: Xiaozhongdian
Zhili: Xianrenhe
Zhuang, Central Hongshuihe
Zhuang, Liuzhou Liucheng
Zhuang, Northern
Zhuang, Southern
Zhuang, Yang
Zhuang: Baise
Zhuang: Bama Bafa
Zhuang: Duan Xian
Zhuang: Guigang Guiping
Zhuang: Guilin Longsheng Heping
Zhuang: Hechi Liuxu
Zhuang: Hunan Jianghua
Zhuang: Liansan
Zhuang: Luocheng
Zhuang: Nandan
Zhuang: Nanning Fushu
Zhuang: Napo
Zhuang: Ningming Mingjiang
Zhuang: Ningming Nakan
Zhuang: Qinzhou Guitai
Zhuang: Tiane
Zhuang: Yizhou Fulong
open
Global Languages 24