Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in Thailand

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N
O
P
Q
R S T U V W
X
Y Z
close
Languages Spoken in Thailand 118
Akeu
Akha
Akha: Thailand
Bangla: Chittagonian
Bengali
Bisu
Blang-Shan
Bru, Eastern: Tri
Bru, Western: Dong Luang
Buguo
Burmese
Cham, Cambodia
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Min Nan: Hainan
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Liansan
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Sichuan
Chinese: Zang Ye
Chong
Deang: Hongfenglong
Foochow Colloquial Chinese
Guiliu
Hakka
Hmong: Blue
Hmong Shuad
Hmong: White
Iu Mien
Japanese
Karen, Bwe
Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi
Karen, Pwo: Hod
Karen, Pwo Northern
Karen, Pwo Prae
Karen, Pwo West-Central Thailand
Karen, Pwo Western
Karen, S'gaw
Kayah, Eastern: Presule
Kayah, Western
Kayan
Khamet
Khamu
Khamu: Thailand
Khmer
Khmer, Thailand
Khun
Kuay
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Barkeo
Lahu: Yellow
Lamet
Lao
Lao Song Dam
Lawa, Northern
Lawa, Western
Lawa, Western: La-up
Lawa: Ban Dong
Lawa: Ban Sam
Lawa: Chang Maw
Lawa: Kawng Lawi
Lawa: Papae
Lisu: Northern
Lisu: Southern
Lisu: White
Lu [Thailand]
Makong
Malay, Pattani
Malay, Standard
Mandarin
Moken
Mon
Mon: Takanoon
Ngochang
Nyah Kur
Nyaw
Pa'o: Moulmein
Pa'o: Southern
Phai: Central
Phai: Northern
Phu Thai
Phu Thai: Na Kae
Phu Thai: Renu
Pinghua: Guangxi Nanning
Prai: Southern
Saek
Shan
Sinhala
So Thavung
Sui: South
Tai Dam
Tai Lue
Tai Nüa: Ya
Tamil
Teochew
Thai
Thai, Northeastern
Thai, Northern
Thai, Southern
Thai: Central
Tin: Eastern
Tin: Western
Ugong: Kok Chiang
Urak Lawoi
Urdu
Vietnamese
Vietnamese: South
Yi: Pula in Mengzi
Yi: Pula in Yuanyang
Yong
Yoy
Yunnanese
open
Global Languages 24