ආසියාව ඉන්දියාව Punjabi, Eastern
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

Panjabi Eastern: Doabතුළ වැඩසටහන්


ශුභාරංචිය
 60 විනාඩි
Khush Khabari
 42 විනාඩි
Jindagi da Sach
 56 විනාඩි
Meeting The Creator God
 66 විනාඩි