ஆசியா இந்தியா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Urdu மொழி பிரிவு

Urdu: Hyderabad


நிரல்களில் உள்ள Urdu


நற்செய்தி
 25 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 32 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 32 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 32 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 32 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 35 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 34 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 35 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 34 நிமிடம்
இயேசுவின் உருவப்படம்
 75 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (H)
 33 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (M) 1
 54 நிமிடம்
உயிருள்ள வார்த்தைகள் (M) 2
 56 நிமிடம்
Ai Khuda Uncha Ho Tera Naam
 56 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure
Talking Bibles
Talking Bibles
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Thru The Bible
Thru The Bible
Wordproject
Wordproject
Global Gospel, The
Global Gospel, The
Oral Bibles / Kairos
Oral Bibles / Kairos
Rock International
Rock International
IndigitubeTV
IndigitubeTV
WGS Ministries
WGS Ministries