بنین آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Hausa خانواده زبانی

Hausa: Kano
Hausa: Sokoto
Hausa: Ghana
Hausa Arewa
Hausa: Kurfey


برنامه‌ها به زبان ... Hausa


خبر خوش
 59 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 59 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 59 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 58 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 45 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 59 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 42 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 87 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 57 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains