ஆப்பிரிக்கா பெனின்
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Hausa மொழி பிரிவு

Hausa: Kano
Hausa: Sokoto
Hausa: Ghana
Hausa Arewa
Hausa: Kurfey


நிரல்களில் உள்ள Hausa


நற்செய்தி
 59 நிமிடம்
LLL 1 தேவனோடு ஆரம்பம்
 59 நிமிடம்
LLL 2 வல்லமையுள்ள தேவ மனிதர்கள்
 59 நிமிடம்
LLL 3 தேவன் மூலமாக ஜெயம்
 58 நிமிடம்
LLL 4 தேவனின் ஊழியக்காரர்கள்
 45 நிமிடம்
LLL 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக
 59 நிமிடம்
LLL 6 இயேசு - போதகர் & சுகமளிப்பவர்
 42 நிமிடம்
LLL 7 இயேசு - கர்த்தர் & இரட்சகர்
 87 நிமிடம்
LLL 8 பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்கள்
 57 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Who Is God?
Who Is God?
Welcome Africans / Bienvue Africains
Welcome Africans / Bienvue Africains