ඇමරිකාව
සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ ඇසීමට යන දේ ඔබට කවදා හෝ ඇසෙන වැදගත්ම වචන කිහිපයකි.එය සැමට සුබ ආරංචියකි.

කතා කරන භාෂාබර්මියුඩා

භාෂාවක් තෝරන්න

close
කතා කරන භාෂාබර්මියුඩා 2
English: USA
Portuguese
open
ගෝලීය භාෂා 24