ஆப்பிரிக்கா டெமோக்ரடிக் ரிப்பப்ளிக் ஆப் தி காங்கோ
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

Kizimba மொழி பிரிவு

Kinyamamba
Kisimimbi


நிரல்களில் உள்ள Kizimba


உயிருள்ள வார்த்தைகள்
 40 நிமிடம்
 பிற வளங்கள்:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project