Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 50
Adi: Bokar
Bai, Central
Bai: Dari
Baiiyi: Xianggallia
Bai: Kuyao
Baima
Baiyi: Hezhang
Baiyi: Hezhang xian
Baiyi: Weining Xian
Balti
Bana'
Bhotia: Tuth Valley
Bio
Bisu
Blang, Puman
Blang-Shan
Bouyei
Buguo
Buyi, Anshun
Buyi: Ma
Buyi: Zhenningxian
Buyi: Ziyun
Hani: Budu
Hani: Bukong
Jinuo, Buyuan
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Shi: Barkeo
Li: Baoting Nanmo
Li: Baoting Zalin
Li: Hainan Baotingxian
Li: Hainan Changjiang Baoping
Miao, Black
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Miao: Ba
Miao: Bai
Miao: Bai Qun
Miao: Baiyan
Miao: Longlin Binya
Tuyao: Bama Dongsan
Yao: Anding Bamadongsan
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Beilou Tianlin
Yao: Bunu Dahuaxian Yalong
Yao: Fan Bamadongshan
Yao: Tu Bamasuolu
Yao: Tu Bamaxisan
Yi: Hebian: Bingchuan
Zhuang: Baise
Zhuang: Bama Bafa
close
Global Languages 1
Bengali