Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 50
Bai, Central
Cai
Cao Miao, Sanjiang
Chaman
Chamba: Lahouli
Chinese, Huizhou
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Mandarin: Wenshan
Chinese, Min Nan
Chinese, Puxian
Chinese, Wu
Chinese, Wu: Shanghai
Chinese, Xi Ning
Chinese, Yue
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hunan Xiantanhua
Chinese: Liansan
Chinese: Lianzhouhua
Chinese: Min Zhou
Chinese: Ningxia
Chinese: Ningxia: Thongxin
Chinese: Sichuan
Chinese: Ying Pan Hua
Chinese: Zang Ye
Chug
Foochow Colloquial Chinese
Inner Mongolian: Chahar
Kazakh: China
Korean: Northern China
Kyrgyz: China
Li: Hainan Changjiang Baoping
Li: Qiongzhong Changzheng
Mak (China)
Miao: Caijiang Longlin
Miao: Chai Zhuang
Miao: Ching
Miao: Chuan
Miao: Chuan Qing
Miao: Cingsui Longlin
Miao: Jiu Cai
Naxi: Fenglian Chun-Fenke
Tibetan, Central
Tibetan: Colloquial
Yupik, Central
Zhuang, Central Hongshuihe
close
Global Languages 1
Chinese