Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 61
Baiyi: Hezhang
Baiyi: Hezhang xian
Chinese, Huizhou
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese: Huang Yuan
Chinese: Hubei Chongyanghua
Chinese: Hubei Dangyanghua
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Chinese: Hunan Xiantanhua
Chinese: Ying Pan Hua
Dai: Hua Yao
Dai: Hua Yao Gasa
Daur: Haila'er
Deang: Hongfenglong
Gelao: Huangniu Longlin
Hainanese
Hakka
Handai
Hani
Hani: Aini
Hani: Amu
Hani: Aza
Hani: Budu
Hani: Bukong
Hani: Duguduta
Hani: Ximeluo
Heyi
Hlai
Hmong, Flowery
Hmong, Flowery: Longlin
Hmong Daw
Hmong Shua
Hmong Shuad
Hmong: White
Hua Gong Ji Yi
Hui: Qinghai
Hui: Xunhua
Li: Hainan Baotingxian
Li: Hainan Changjiang Baoping
Li: Hainan Ledung
Li: Sanya Hongqi
Lisu: Hei: Luquan
Miao: Hongtou Longlin
Miao: Hua Yi
Pa-Hng
Tujia: Hebei Ensui
Vietnamese: Hanoi
Yao: Baiku Hechicheling
Yao: Guoshan Hunan Jianghua
Yao: Guoshan Hunan Jiang Yong
Yao: Hei Dahuaxian Jiangnan
Yao: Longsheng Heping
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: Pingdi Hunan Jianghua
Yi: Hebian: Bingchuan
Yi: Hong
Yi: Xiao Hei
Zhuang, Central Hongshuihe
Zhuang: Guilin Longsheng Heping
Zhuang: Hechi Liuxu
Zhuang: Hunan Jianghau
close
Global Languages 1
Hindi