Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 94
American Sign Language
Chamba: Lahouli
Chinese: Liansan
Chinese: Lianzhouhua
Dong: Longsheng
Gelao: Huangniu Longlin
Hmong, Flowery: Longlin
Inner Mongolian: A La Shan Meng
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Ladakhi
Ladakhi: Leh
Lahu
Lahu: Na
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Shi: Barkeo
Lahu: Yellow
Lalu, Western
Langsu: Yingjiang
Lanten
Lashi
Lhao Vo
Lhaovo Dago' Lawngbyit
Lhasa
Lhomi
Li: Baoting Nanmo
Li: Baoting Zalin
Li: Dong Fang
Li: Hainan Baotingxian
Li: Hainan Changjiang Baoping
Li: Hainan Ledung
Li: Ledung Sanrong
Li: Lingshui Wanfu
Li: Lingshui Zhuguan
Lingao
Lipo
Lipo: Tuanjie
Li: Qiongzhong Changzheng
Li: Sanya Hongqi
Lisu
Lisu: Deqin
Lisu: Hei: Luquan
Lisu: Northern
Lisu: Southern
Lisu: Western
Lisu: White
Li: Tongjia
Lu
Lushai
Miao, Lonsheng Mati
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao: Caijiang Longlin
Miao: Cingsui Longlin
Miao: Hongtou Longlin
Miao: Laba
Miao: Laohu
Miao: Longlin Binya
Miao: Luizhou Longshui Antai
Miao: Pian Longlin
Mulao: Luocheng
Naxi: Lijiang: Longko
Qiang: Loupuzhai
Riang Lang
Yao: Guangdong Luyuan Dong Ping Da.
Yao: Guangdong Luyuan Longnan
Yao: Guangdong Luyuan Yuxi
Yao: Guoshan Lingchuan
Yao: Landian Dianlin
Yao: Liansan Guosan
Yao: Longsheng Heping
Yao: Pangu Tian Lin
Yao: San Tiandong Linfeng
Yi, Wuding-Luquan
Yi: Guangxi Longlin
Yi: Lallu
Yi: Lolo in Mojiang
Yi: Long
Yi: Luoluopo
Zhuang, Liuzhou Liucheng
Zhuang: Guilin Longsheng Heping
Zhuang: Hechi Liuxu
Zhuang: Liansan
Zhuang: Luocheng