Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 93
Adi: Minyong
Adi: Padam-Miri
Apache, Mescalero
Buyi: Ma
Cao Miao, Sanjiang
Chinese, Mandarin: Hui
Chinese, Mandarin: Wenshan
Chinese, Min Nan
Chinese: Min Zhou
Digaro-Mishmi
Dzao Min
Idu-Mishmi
Inner Mongolian: A La Shan Meng
Inner Mongolian: Chahar
Inner Mongolian: Syringol
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Iu Mein
Mak (China)
Mal Paharia
Manchet: Patani
Mandarin
Mandarin: Guiyanghua
Mandarin: Taiwan
Manmit
Maonan
Miao, Black
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Miao, Kanma
Miao, Lonsheng Mati
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao: Ba
Miao: Bai
Miao: Bai Qun
Miao: Baiyan
Miao: Caijiang Longlin
Miao: Chai Zhuang
Miao: Ching
Miao: Chuan
Miao: Chuan Qing
Miao: Cingsui Longlin
Miao: Dahua
Miao: Gaoshan
Miao: Gudong
Miao: Hongtou Longlin
Miao: Hua Yi
Miao: Jiao Jjiao
Miao: Jiu Cai
Miao: Kaili Sankeshu
Miao: Laba
Miao: Laohu
Miao: Longlin Binya
Miao: Luizhou Longshui Antai
Miao: Pian Longlin
Miao: Qing
Miao: Sheng
Miao: Small Flowery
Miao: Waishu
Miao: Xiao
Miao: Ya Que
Miju
Minjia
Miqie
Miri: Miching
Mishmi: Sulikota
Mong: Nanxi
Mongolian
Mongolian, Peripheral
Mongolian: Elute
Monpa, Tawang
Monpa: Dirang
Mosuo
Mosuo: Dongfeng
Mosuo: Ninglang
Mulao: Luocheng
Mulao: Napo
Naga, Maram
Salar: Mengda
Tu: Minhe
Tu: Mongghul
Yao: Man Dahuaxian Jiangnan
Yao: Mubing Tianlin
Yao: You Mai Yao Zu
Yi: Lolo in Mojiang
Yi: Muji in Mengzi
Yi: Muzi in Gejiudaqing
Yi: Pula in Mengzi
Zhuang: Ningming Mingjiang
close
Global Languages 2
Malay
Malayalam