Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 48
American Sign Language
Blang-Shan
Cao Miao, Sanjiang
Chinese, Wu: Shanghai
Chinese: Sichuan
Dong: Sanjiang
Hmong Shua
Hmong Shuad
Inner Mongolian: A La Shan Meng
Inner Mongolian: Syringol
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Lahu: Shehleh
Lahu: Shi: Balan
Lahu: Shi: Barkeo
Li: Ledung Sanrong
Li: Sanya Hongqi
Lisu: Southern
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao: Kaili Sankeshu
Miao: Sheng
Miao: Small Flowery
Mishmi: Sulikota
Nisu, Southern
Nosu, Shengzha
Nuosu: Suodi
Palaung, Samlung
Pumi, Southern
Qiang: Song Ping Gou
Salar: Jiezi
Salar: Mengda
Samei
Shan
Sherpa
Sherpa: Solu
Shughni
Shui
Shui: San Du Xian
Spitti
Toi Shaan
Yao: San Tiandong Linfeng
Yao: Sanzi Jinxiuluoxiang
Yi: Sani
Yi: Saoji Puzu
Yi: Shansu
Yi: Songhua
Zhuang, Southern
close
Global Languages 1
Spanish