Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 23
Baiyi: Weining Xian
Chinese, Mandarin: Wenshan
Chinese, Wu
Chinese, Wu: Shanghai
Chinese: Hubei Wuhandayehua
Dai: Wuding
Hmong: White
Lalu, Western
Li: Lingshui Wanfu
Lisu: Western
Lisu: White
Miao: Waishu
Ruoruo: Wawa
Tai White
Wa
Wakhi
Wakhi: Gojal
Yi, Wuding-Luquan
YI: Dahei, Wushan
Yi: Niuwei Puzu in Wenshan
Yi: Wu in Jinping
Yugu, West
Zang: Weixi