Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 17
Baiiyi: Xianggallia
Baiyi: Weining Xian
Chinese, Xi Ning
Chinese: Hunan Xiantanhua
Hani: Ximeluo
Hui: Xunhua
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Miao: Xiao
Shui: San Du Xian
Tibetan Kham, XinduQiao
Xiandao: Yingjiang
Xibe
Yi: Xiangtang
Yi: Xiao Hei
Zang: Xiaozhongdian
Zhili: Xianrenhe
Zhuang: Duan Xian