Asia
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Languages Spoken in China

Select a Language

Indigenous only
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL
close
Languages Spoken in China 40
Buyi: Zhenningxian
Buyi: Ziyun
Chinese: Min Zhou
Chinese: Zang Ye
Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng
Li: Baoting Zalin
Li: Lingshui Zhuguan
Miao, Black: Zhen Ning Xian
Miao, Shai Lou Zhenningxian
Miao: Chai Zhuang
Yao: Panyao Ziyuan Hekou
Yao: You Mai Yao Zu
Zaiwa
Zaiwa: Kachin
Zaiwa: Yunnan
Zang: Weixi
Zang: Xiaozhongdian
Zhili: Xianrenhe
Zhuang, Central Hongshuihe
Zhuang, Liuzhou Liucheng
Zhuang, Northern
Zhuang, Southern
Zhuang, Yang
Zhuang: Baise
Zhuang: Bama Bafa
Zhuang: Duan Xian
Zhuang: Guigang Guiping
Zhuang: Guilin Longsheng Heping
Zhuang: Hechi Liuxu
Zhuang: Hunan Jianghau
Zhuang: Liansan
Zhuang: Luocheng
Zhuang: Nandan
Zhuang: Nanning Fushu
Zhuang: Napo
Zhuang: Ningming Mingjiang
Zhuang: Ningming Nakan
Zhuang: Qinzhou Guitai
Zhuang: Tiane
Zhuang: Yizhou Fulong