ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுக

ஆப்பிரிக்கா
தி அமெரிக்காஸ்
ஆசியா
ஐரோப்பா
ஓசெனியா