ஆப்பிரிக்கா
ஹலோ, வணக்கம்.நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகளை இப்போது கேட்கபோகிறீர்கள் . இது எல்லோருக்கும் நற்செய்தியாக உள்ளது.

அதில் பேசப்படும் மொழிகள் அல்ஜீரியா

ஒரு மொழியை தேர்ந்தெடுக

உள்ளூர் பழங்குடிகளுக்கு மட்டுமே
A B C D
E
F G H I
J
K L M
N
O
P
Q
R
S T U V
W
X
Y
Z
close
அதில் பேசப்படும் மொழிகள் அல்ஜீரியா 18
Arabic, Algerian
Arabic, Algerian: Constantine
Arabic, Algerian Saharan
Arabic, Moroccan
Catalan: Central
Dausahaq
French
French: Africa
Hassaniyya
Kabyle
Kabyle: Lesser
Mandarin
Mzab
Tachawit
Tachelheit
Tamasheq
Tamazight, Central Atlas
Tarifit
open
உலகளாவிய மொழிகள் 24